หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
โดย : admin
อ่าน : 421
พุธ ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่  24 - 25 กรกฎาคม  2561
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ นาที รายวิชา
24 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
60
60
60
ค 21101
ท 21101
ส 21101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น.
13.45 - 14.15 น.
14.15 - 15.00 น.
45
       30
       45
อ 21101
ง 20201
   ว 21141
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์
การออกแบบและเทคโนโลยี
25 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
60
60
60
ค  21201
ว 21101
ส 21103
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น.
13.30 - 14.15 น.
14.15 - 15.00 น.
30
45
45
จ 21201
อ 21201
ง 21101
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  วันที่  24 - 25  กรกฎาคม  2561
 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
 
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ นาที รายวิชา
24 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
60
60
60
ค 22101
ท 22101
ส 22101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น.
13.45 - 14.15 น.
14.15 - 15.00 น.
45
30
45
อ 22101
ง 22201
ศ 22101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์
ดนตรี-นาฏศิลป์
25 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.50 น.
10.50 - 11.50 น.
60
50
60
ค 22201
ว 22101
ส 22103
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น.
13.30 - 14.15 น.
14.15 - 15.00 น.
15.00 - 15.45 น.
30
45
45
45
จ 22201
อ 22201
ง 22101
 พ 22101
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วันที่  24 - 25  กรกฎาคม  2561
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ นาที รายวิชา
24 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 11.45 น.
60
60
45
ค 23101
ส 23101
อ 23101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น.
13.45 - 14.30 น.
45
45
ง 23201
ศ 23101
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดนตรี-นาฏศิลป์
25 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 11.45 น.
60
60
45
ค 23201
ว 23101
ส 23103
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น.
13.45 - 14.30 น.
45
45
อ 23201
ง 23101
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่ 24 - 26  กรกฎาคม  2561
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ นาที รายวิชา
24 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.45 น.
10.45 - 11.45 น.
60
45
60
ค 31101
ท 31101
ส 31101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.
60
60
30
อ 31102
ว 31102
ว 31181
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์กายภาย1
การออกแบบและเทคโนโลยี
25 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.45 น.
10.45 - 11.45 น.
60
45
60
ค 31201
ว 31101
ส 31103
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประวัติศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 14.30 น.
14.30 - 15.15 น.
60
30
45
อ 31201
จ 30231
ง 31101
ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ภาษาจีน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 11.15 น.
60
30
45
ว 31103
ว 31104
พ 31101
วิทยาศาสตร์กายภาย2
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
สุขศึกษา
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วันที่   24-26  กรกฎาคม  2561
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ นาที รายวิชา
24 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.45 น.
10.45 - 11.25 น.
60
45
40
ค 32101
ท 32101
ส 32101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น.
13.45 - 14.45 น.
45
60
อ 32101
ว 30222
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เคมี2
25 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
60
60
60
ค 32201
ว 30242
ส 32103
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชีววิทยา2
ประวัติศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น.
13.45 - 14.15 น.
14.15 - 15.00 น.
45
30
45
อ 32201
จ 30202
ง 32101
การอ่านและการวิเคราะห์ข่าว
ภาษาจีน2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.40 น.
60
40
ว 30202
พ 32101
ฟิสิกส์ 3
สุขศึกษา
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วันที่  24 -25  กรกฎาคม  2561 
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ นาที รายวิชา
24 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.45 น.
10.45 - 11.30 น.
60
45
45
ค 33101
ท 33101
ส 33101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น.
13.45 - 14.45 น.
14.45 - 15.15 น.
45
60
30
อ 33101
ว 30224
ท 30202
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เคมี4
ภาษาและวัฒนธรรม
25 กรกฎาคม  2561 09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 11.45 น.
60
45
45
ค 33201
พ 33102
อ 33201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชีววิทยา4
การอ่านโฆษณาสมัครงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 14.30 น.
14.30 - 15.10 น.
45
30
40
ว 30204
จ 30204
พ 33101
ฟิสิกส์4
ภาษาจีน4
สุขศึกษา