ชื่อ - นามสกุล :นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :26 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
Telephone :0819771035
Email :hs3bke@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา