[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
tsudom.ac.th
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 63 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
SMSS โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
งานทะเบียนวัดผล SGS
link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
สพม.29


DLTI 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 293    จำนวนการดาวน์โหลด : 707 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย         นางจิตตรา  พิกุลทอง
สถานศึกษา     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   อำเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา      2559

บทคัดย่อ
 การจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ยังเป็นปัญหาอยู่มาก ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  ซึ่งจะทําให้ประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ได้ ความมุ่งหมายของการวิจัย 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่เรียน  เรื่อง  การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  จำนวน  30 คน  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  อำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5  จำนวน 12 แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง  รวม  12 ชั่วโมง  2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  จำนวน  6  เล่ม   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  5  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.94  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating Scale)  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples) ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้
 1)  ประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.64/ 81.78   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
 2)  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ 0.5015  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  50.15
 3)  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านเชิงวิเคราะห์   ด้วยแบบฝึกทักษะ ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
 4)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มีความพึงพอใจจากการเรียน เรื่อง  การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.52  อยู่ในระดับมากที่สุด
 โดยสรุป การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ  SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
admin:ครูขุนพัฒน์ แสนทวีสุข
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
antalya escort bursa escort adana escort mersin escort mugla escort