[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
tsudom.ac.th
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 63 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
SMSS โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
งานทะเบียนวัดผล SGS
link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
สพม.29


DLTI 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2561
โดย : admin
เข้าชม : 564
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ปีการศึกษา  2561
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ห้องที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 241-00112 1 0041 เด็กชายสุพลนนัย หงษ์ทอง
2 241-00120 1 0061 เด็กหญิงศิริภา บรรตาธิ
3 243-00133 1 0093 เด็กหญิงนิตย์รดี เดชอุดม
4 241-00106 1 0028 เด็กหญิงยมาภรณ์ สีสอง
5 241-00111 1 0038 เด็กหญิงมาลัยรัตน์ คำแพงจีน
6 241-00235 1 0173 เด็กหญิงโยษิตา ปราบพล
7 241-00116 1 0054 เด็กชายศักดา พวงจำปา
8 241-00102 1 0023 เด็กชายธนวินท์ เหล่าเมือง
9 241-00110 1 0035 เด็กชายเมธาสิทธิ์ สามิภักดิ์
10 241-00107 1 0030 เด็กหญิงธนภรณ์ ทองฆ้อง
11 241-00108 1 0031 เด็กหญิงณัฐธิดา บำรุง
12 241-00128 1 0074 เด็กหญิงรนฤดี คำใส
13 241-00201 1 0127 เด็กชายอลงกรณ์ ขวัญเมือง
14 241-00211 1 0145 เด็กหญิงปัทมวรรณ ไสยา
15 241-00208 1 0136 เด็กหญิงสุภาภรณ์ นิโรรัมย์
16 241-00222 1 0160 เด็กชายวีระชัย ทวีการ
17 241-00114 1 0045 เด็กหญิงนิศาชล อุสาห์
18 241-00121 1 0063 เด็กหญิงชลิตา เหมือนมาต
19 241-00202 1 0130 เด็กหญิงเพชราพร ภาประจง
20 241-00236 1 0174 เด็กหญิงณัฐภัทร์ พะสียา
21 241-00117 1 0055 เด็กชายศุภษร สมชาติ
22 241-00227 1 0163 เด็กชายธีรภัทร มังตะการ
23 241-00123 1 0066 เด็กหญิงพรพณัช ผลวิสุทธิ์
24 241-00131 1 0081 เด็กหญิงสิตานัน ขำคำ
25 241-00214 1 0150 เด็กชายจันทร์ทสรรณ สีลาง้อม
26 241-00217 1 0153 เด็กชายนัฏฐวัฒน์ บุญมานัน
27 241-00204 1 0133 เด็กชายเจตนิพัทธ มังตะการ
 
หมายเหตุ
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้รายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ห้องเรียนหมายเลข 1202 พร้อมผู้ปกครองของนักเรียน หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ปีการศึกษา  2561
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ห้องที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 241-00113 2 0043 เด็กหญิงสุวนันท์ ป้องกัน
2 241-00209 2 0138 เด็กหญิงอลิสา สุภะผา
3 241-00230 2 0168 เด็กชายวัลลภ จันศรี
4 241-00139 2 0123 เด็กหญิงนริตา หงษา
5 241-00127 2 0072 เด็กหญิงมยุรี สาระพันธ์
6 241-00219 2 0155 เด็กชายธนวัฒน์ พรมบรรฑิด
7 241-00233 2 0171 เด็กหญิงกัญสุดา สิทธิโห
8 241-00125 2 0069 เด็กชายจิรานุวัฒน์ กาสี
9 241-00205 2 0134 เด็กหญิงชนันภรณ์ นามสอน
10 241-00234 2 0172 เด็กชายกิตติกรณ์ เวชสาร
11 241-00124 2 0067 เด็กชายกิตติภูมิ ธรรมแก้ว
12 241-00210 2 0141 เด็กชายอภิวัฒน์ ทองคำ
13 241-00105 2 0027 เด็กหญิงน้ำฝน จันดีสี
14 241-00122 2 0065 เด็กชายธนกฤต แก้วสง่า
15 241-00134 2 0104 เด็กชายธีรวัฒน์ ยอดมาลี
16 241-00218 2 0154 เด็กชายธวัชชัย พิมพาเกษ
17 241-00231 2 0169 เด็กหญิงจตุพร มังคะการ
18 241-00109 2 0033 เด็กชายธนากร ศรีชมภู
19 241-00115 2 0053 เด็กชายกรวิชญ์ สารเสนาะ
20 241-00221 2 0158 เด็กหญิงธิดารัตน์ กัญตา
21 241-00206 2 0135 เด็กหญิงชาลิณี สท้านอาจ
22 241-00213 2 0149 เด็กชายเศรษฐวัฒน์ ใยทอน
23 241-00238 2 0177 เด็กหญิงอาทิตยา กูบโคกกวด
24 241-00103 2 0024 เด็กชายรุ้งตะวัน ไชยพล
25 241-00240 2 0180 เด็กชายวีระวัฒน์ พาคำวงศ์
26 241-00239 2 0178 เด็กชายศุภกฤต วรรณเวท
27 241-00224 2 0161 เด็กชายอนุวัฒน์ คำสุข
 
หมายเหตุ
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้รายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ห้องเรียนหมายเลข 1203 พร้อมผู้ปกครองของนักเรียน หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ปีการศึกษา  2561
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ห้องที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 241-00130 3 0075 เด็กชายรพีภัทร เพ็งบุญ
2 241-00228 3 0166 เด็กหญิงนภา พิมพาเกษ
3 241-00118 3 0059 เด็กหญิงจีรภา คำภารถ
4 241-00203 3 0132 เด็กหญิงพัชชริดา เลขะสันต์
5 241-00140 3 0126 เด็กหญิงธนาพร ขุนพรม
6 241-00225 3 0162 เด็กหญิงดวงรัศชณี เจริญทัศน์
7 241-00101 3 0022 เด็กชายศาสตรา สารีพันธ์
8 241-00137 3 0116 เด็กชายวีรพัฒน์ สุพิส
9 241-00220 3 0157 เด็กชายทีรเดช ศรีภูมิ
10 241-00119 3 0060 เด็กหญิงพัชราวรรณ จำปาสี
11 241-00132 3 0080 เด็กหญิงจีรนันท์ โกประพันธ์
12 241-00216 3 0152 เด็กหญิงสุมน พุฒเคณ
13 241-00126 3 0071 เด็กหญิงปีระกา ศรีแก้ว
14 241-00135 3 0111 เด็กหญิงวลัยทิพย์ นาคสุข
15 241-00223 3 0159 เด็กหญิงรุ่งนภา ปินะทานัง
16 242-00237 3 0176 เด็กหญิงทานตะวัน ผุยกัน
17 241-00129 3 0076 เด็กชายธนกร สายบัว
18 241-00229 3 0165 เด็กหญิงจิราภรณ์ ทรงกลด
19 241-00212 3 0148 เด็กชายอนุวัฒน์ พงค์ภา
20 241-00232 3 0170 เด็กชายปัฐวิกรณ์ แก้วพาปราบ
21 241-00226 3 0164 เด็กชายจักรพัฒ กันตา
22 241-00104 3 0025 เด็กชายวรากรณ์ ปัตถา
23 241-00215 3 0151 เด็กหญิงนงนุช ใยเมือง
24 241-00207 3 0137 เด็กชายสงกรานต์ แก้วพาปราบ
25 241-00136 3 0114 เด็กชายกันติยา อาจอุดม
26 242-00138 3 0120 เด็กหญิงวิภาพร สายโท
 
หมายเหตุ
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้รายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ห้องเรียนหมายเลข 1302 พร้อมผู้ปกครองของนักเรียน หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
 
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ปีการศึกษา  2561
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ห้องที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 341-00235 1 0015 นางสาวณัฐจิรา โคตรวงษา
2 341-00213 1 0091 นางสาวศศิธร โคตะนา
3 341-00321 1 0181 นางสาวนภาสิริ ศรีโพนทอง
4 341-00115 1 0020 นายธนาบัติ พิมพาเกษ
5 341-00117 1 0019 นายภูวนารถ พรมสว่าง
6 341-00229 1 0057 นางสาวอมรรัตน์ ศิริคุณ
7 341-00207 1 0084 นางสาวพรรณนิภา แสนยำ
8 341-00116 1 0008 นายดุริยะ พิมพ์เทศ
9 341-00103 1 0001 นางสาวกนกอร สุขอ้วน
10 341-00140 1 0014 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สมรักษ์
11 341-00230 1 0079 นางสาวกนกวรรณ ดวงแก้ว
12 341-00304 1 0124 เด็กชายศรายุทธ สมรักษ์
13 341-00312 1 0143 นางสาวรุ่งรัตน์ ทองรถ
14 341-00114 1 0029 เด็กชายธนพนธ์ ทองฆ้อง
15 341-00311 1 0142 นางสาวนุจรีย์ ศรีพรม
16 341-00110 1 0009 นางสาวปานไพลิน นามวงษา
17 341-00109 1 0002 เด็กหญิงอังควรรณ พวงจำปา
18 341-00204 1 0077 นายฐาปกรณ์ สายบัว
19 341-00310 1 0140 นางสาววิมุตติ พงศ์สุวรรณเขต
20 341-00106 1 0007 นางสาวเพ็ญนภา วงค์ใส
21 341-00139 1 0017 นางสาวสิตานันท์ สุดสอาด
22 341-00301 1 0119 นางสาวศิริวิภา เหมอ่อน
23 341-00309 1 0139 นางสาวชลธี แสงนาโก
24 341-00205 1 0083 นางสาวน้ำทิพย์ เวทนา
25 341-00233 1 0110 นางสาวกุลณัฐ แก้ววงค์
26 341-00104 1 0013 นายนิติวัฒน์ โสจิต
27 341-00105 1 0006 นางสาวศิริญาพร ถ้ำหิน
28 341-00113 1 0016 นายคมกริช เกศรี
29 341-00234 1 0082 เด็กหญิงนาตยา สิงห์ซอม
30 341-00112 1 0011 นางสาววริศรา สุวรรณกูฏ
31 341-00120 1 0036 นางสาวลัดดา ทารักษ์
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ห้องที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
32 341-00135 1 0056 นางสาวช่อผกา ศรีสุธรรม
33 341-00224 1 0103 นางสาวชนิตรา ยาเลิศ
34 341-00108 1 0005 นางสาวเนตรนภา นนพละ
35 341-00216 1 0096 เด็กชายวรเชฐ ไชยพล
36 341-00217 1 0095 นางสาวสุดารัตน์ เพชรนาม
 
หมายเหตุ
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้รายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ห้องเรียนหมายเลข 1204 พร้อมผู้ปกครองของนักเรียน หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
 
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ปีการศึกษา  2561
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ห้องที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 341-00128 2 0047 นางสาวสุธารินี ขอสุข
2 341-00219 2 0098 นางสาวนิภาวัลย์ ใจดี
3 341-00201 2 0068 นางสาวสุนิตา ทรงกรด
4 342-00220 2 0099 นางสาววรรณิภาพร ทองเขียว
5 341-00122 2 0039 นางสาวสุดารัตน์ เกตุศักดิ์
6 341-00306 2 0128 นางสาวสุพิชญา ทันสมัย
7 341-00127 2 0021 นางสาววรรณวิมล ไสยา
8 341-00134 2 0052 นางสาวไพรมณี โฮ่มี
9 341-00223 2 0102 นางสาววริศา อังกูรโรหิต
10 341-00231 2 0078 นางสาวลลิตภัทร คำแพง
11 341-00124 2 0042 นายอนุชิต อินทร์โสม
12 341-00214 2 0092 นายฤทธิชัย ใจตรง
13 341-00121 2 0037 นายชนาธิป นิตอินทร์
14 341-00215 2 0094 นายภานุวัฒน์ มีแววแสง
15 342-00138 2 0064 นางสาวนริศรา รุ่งเรือง
16 341-00313 2 0144 นางสาวมลธิกา คำสุข
17 341-00208 2 0085 นางสาวจิตรานุช ดวงแก้ว
18 341-00221 2 0101 นางสาวชิดชนก บุบุ่น
19 341-00126 2 0046 นางสาวกุสุมนิภา เคนทองที
20 341-00125 2 0044 นายเกียรติศักดิ์ สมภาวะ
21 341-00133 2 0051 เด็กหญิงอติกานต์ โสภากัน
22 341-00236 2 0112 นางสาวพรพิไล ชาวเชียงยืน
23 341-00317 2 0156 นายกัมปนาท บุตดีสาย
24 341-00111 2 0026 นางสาวพิยดา บัวเงิน
25 341-00326 2 0186 เด็กชายเด่นดนัย บุญมาทน
26 341-00129 2 0048 นางสาวสุวรรณี บัวหลาย
27 341-00325 2 0185 นายพงศกร คำใส
28 341-00303 2 0121 นายวุฒิไกร สะดา
29 341-00323 2 0183 นายอนุชิต พวงพันธ์
30 341-00324 2 0184 นายปรีชา หัตถวงค์
31 341-00302 2 0122 นายถาวร ทาเพียรถุ
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ห้องที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
32 341-00101 2 0003 นางสาวเอื้ออิสรา มังคะการ
33 341-00232 2 0109 นางสาวณัฐริกา เพ็งบุญ
34 341-00307 2 0129 นางสาววิชญาดา โดนสุข
35 341-00318 2 0167 เด็กหญิงน้ำทิพย์ เจริญสิม
 
หมายเหตุ
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้รายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ห้องเรียนหมายเลข 1205พร้อมผู้ปกครองของนักเรียน หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
 
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ปีการศึกษา  2561
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ห้องที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 341-00218 3 0097 นางสาวกัญญารัตน์ เนตรแสง
2 341-00130 3 0012 นางสาวนุชวรา บูระภา
3 341-00206 3 0087 นางสาววันวิสา โททอง
4 341-00225 3 0105 นางสาวอริศรา สุราวุธ
5 341-00227 3 0107 นายชัยนรินทร์ สารเสนาะ
6 341-00119 3 0034 นางสาวนราภรณ์ ทองรส
7 341-00237 3 0113 นางสาวพลอยไพลิน โคตรสาย
8 341-00136 3 0058 นางสาวสุภาพร สืบสิมมา
9 341-00228 3 0108 นางสาวจันสุดา สองสี
10 341-00107 3 0018 นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ภา
11 341-00315 3 0147 นายณัฐพล โสจิต
12 341-00239 3 0117 นางสาวปิยนุช ปินะทานัง
13 341-00131 3 0049 นางสาวอรณี แก้วพาปราบ
14 341-00118 3 0032 นางสาวกันติชา ขอสุข
15 341-00211 3 0089 นางสาวแพรวพรรณ วงค์ญาติ
16 341-00203 3 0073 นางสาวจิรภัทร์ พาลี
17 341-00212 3 0090 นายณัฐพล ดวงแก้ว
18 341-00123 3 0040 นางสาวอารียา ศรีสำอางค์
19 341-00238 3 0115 นายวรจักร แก้ววงค์
20 341-00132 3 0050 นางสาวปุณิกา วงค์วรรณา
21 343-00320 3 0179 นายวรเวช ใชยทุม
22 341-00305 3 0125 นายอาณาจักร์ จันดาคูณ
23 341-00319 3 0175 นางสาวชลลดา ทีรวม
24 341-00137 3 0062 นายเทวิทเนศ กตัญญู
25 341-00327 3 0187 นายพิทักษ์ พวงพันธ์
26 342-00322 3 0182 เด็กชายธีรภัทร ชื่นจิตร
27 341-00222 3 0100 นางสาวมาติกา กล้าหาญ
28 341-00314 3 0146 นายอุดม ปัญญา
29 341-00210 3 0088 นายกิตติพัฒน์ วงค์ญาติ
30 341-00209 3 0086 นายคุนัญญา มีหวัง
31 341-00316 3 0010 นายธนพล บัวลา
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ห้องที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
32 341-00102 3 0004 นางสาววิชุชาดา สมัด
33 341-00240 3 0118 นางสาวขวัญฤทัย มุ่งนา
34 341-00308 3 0131 นางสาวศิริเพ็ญนภา อรรคธรรม
 
หมายเหตุ
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้รายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ห้องเรียนหมายเลข 1206 พร้อมผู้ปกครองของนักเรียน หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนทุ่งศรีอุดม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 4/เม.ย./2562
      โรงเรียนทุ่งศรีอุดม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 11/มี.ค./2562
      กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว และซูโดกุ (SUDOKU) 6/มี.ค./2562
      ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 1/มี.ค./2562
      งานประเพณีแข่งว่าวเป่าโหวดและสมโภชศาลหลักเมือง 5-7 ธ.ค. ปี 2552 14/ก.พ./2562


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
admin:ครูขุนพัฒน์ แสนทวีสุข
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
antalya escort bursa escort adana escort mersin escort mugla escort