[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
tsudom.ac.th
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 63 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
SMSS โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
งานทะเบียนวัดผล SGS
link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
สพม.29


DLTI 
  
ประวัติโรงเรียน  
 


ข้อมูลทั่วไป
     1.1 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์    34160 โทรศัพท์    0-4595-9943 โทรสาร  0-45959943    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29
     1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่   35  ไร่  56ตารางวา
     1.3  มีเขตพื้นที่บริการ 5 ตำบล ได้แก่
          - ตำบลโคกชำแระ         - ตำบลหนองอ้ม
          - ตำบลนาเกษม            - ตำบลนาห่อม
          - ตำบลกุดเรือ

ประวัติโดยย่อ
                   โรงเรียนทุ่งศรีอุดม   เดิมก่อตั้งเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  โดยได้
     แต่งตั้ง  นายสมผล  ภาดี  ทำหน้าที่ผู้ประสานงาน ในปีการศึกษา 2536  นายสมจิตร  บุตรทองทิม   ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา    จังหวัดอุบลราชธานี  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนทุ่งศรีอุดม  ในปีการศึกษา 2537 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา     ได้แต่งตั้ง   นายประถมชัย  ทุมเมฆ  ตำแหน่งอาจารย์ 2ระดับ 6   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานแทน  นายสมผล  ภาดี   และ  ในวันที่   3   กุมภาพันธ์   2538    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนรัฐบาล  
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
          “นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยี มีนวัตกรรม น้อมนำหลัปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง เคียงคู่การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”
 
พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประการ
3. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูสร้างนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และบริการแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรภายในองค์กร และผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าหมาย (Goal)                                                                                           

   นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ปรัชญาโรงเรียน
   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ชูคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจ พอเพียง
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
    อนุรักษ์วัฒนธรรม  เลิศล้ำภูมิปัญญา
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
    รักษ์ภูมิปัญญา  รักษาธรรมชาติ

ค่านิยมหลัก (Core Values) 3T 2S 1L

Thainess : ผู้เรียนดํารงตนบนพื้นฐานความเป็นไทย
Technology : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
Teamwork
: ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการทํางานจากทุกภาคส่วน ร่วมกันเป็นทีม
Standard School : เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล
Sufficiency Economy : การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
Learning Innovation : ครูนํานวัตกรรมมาใช้กับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
admin:ครูขุนพัฒน์ แสนทวีสุข
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
antalya escort bursa escort adana escort mersin escort mugla escort